Plateau van Caestert

Het Plateau van Caestert is een plateau aan de westzijde van de rivier de Maas in het grensgebied van Zuid-Limburg, Belgisch Limburg en de provincie Luik.

Het plateau strekt zich uit van Maastricht tot aan het stadje Wezet Ook wel Visé genoemd in België. Het Nederlandse gedeelte van dit plateau wordt vaak Sint-Pietersberg genoemd.

Aan de overzijde van de Maas ligt in Nederland het Plateau van Margraten. Aan de westzijde van het plateau ligt de Jeker.

Aan de Belgische kant zijn archeologische resten gevonden van een opidum of hoogte nederzetting uit de ijzertijd en het begin van de Romeinse periode. Met aarden wallen en verbrande resten van hun ondersteunend houten raamwerk. Caestert wordt vernoemd als een van de mogelijke liggingen van Atuatuca, de legerplaats waar Caesars Veertiende Legioen belegerd en vernietigd werd door de Eburonen.

In België is het plateau van Caestert Europees beschermd als Natura 2000-gebied ‘Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten’.

Er komen 7 Europees beschermde habitat voor. Droge kalkgraslanden en struweel op kalkbodem, essen-eikenbossen zonder wilde hyacint, glanshaver- en grote vossenstaart graslanden, heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems, jeneverbesstruweel, kalkrijke beukenbossen, niet voor het publiek opengestelde grotten.

Er komen ook 10 Europees beschermde soorten voor: Bechsteins vleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, ingekorven vleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, vale vleermuis, watervleermuis.

Het plateau vormde Lang geleden van Maastricht tot aan Wezet één geheel, maar is in de loop der tijd doorsneden geraakt en een deel ervan is afgegraven ten behoeve van de kalk. Het Albertkanaal doorsnijdt het plateau tussen de Belgische plaatsen Kanne en Lanaye en trekt met de zestig meter diepe insnijding veel fietsers en wandelaars. Het gedeelte van het Plateau van Caestert aan de zuidzijde van het kanaal wordt het Plateau van Eben-Emael genoemd.

Op het Nederlands grondgebied heeft de ENCI-groeve een grote krater geslagen en op Belgisch grondgebied heeft men de Groeve Marnebel bij Eben Emael en een groeve bij Wezet gegraven. De heuvel D’n Observant is een stortberg, die is opgeworpen van de onbruikbare, metersdikke deklagen, die bij het graven van de ENCI-groeve vrij zijn gekomenn.

In het plateau zijn vele ondergrondse gangenstelsels gegraven. In het Nederlandse deel van het plateau is een groot deel, zo’n zeventig procent van deze gangen verloren gegaan door de ENCI-groeve en zijn er 4 grote gangenstelsels te onderscheiden die ieder een eigen karakter hebben.